• หน้าแรก
  • cat-guide-nutrition-cat
  • สัดส่วนที่เหมาะสม<br>ของเนื้อสัตว์
hc unsere werte herr mueller hc unsere werte herr mueller hc unsere werte herr mueller

สัดส่วนที่เหมาะสม
ของเนื้อสัตว์

แมวเป็นสัตว์กินเนื้อ ดังนั้นจึงควรได้รับสัดส่วนของเนื้อสัตว์ในปริมาณที่สูงในอาหาร เราจะสามารถวัดสัดส่วนเนื้อได้อย่างไร และแหล่งโปรตีนใดจัดเป็นโปรตีนดี

ความหมายที่แท้จริงของคำว่าเนื้อ

ความหมายของคำว่าเนื้อไม่ได้มีการนิยามออกมาอย่างชัดเจนในทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งทำให้มีการใช้คำหรือการอธิบายที่แตกต่างกันออกไปด้านหลังของถุงบรรจุภัณฑ์ ในการบ่งบอก%เนื้อในถุงบรรจุภัณฑ์ควรจะดูให้ลึกลงไปว่าว่าเป็นเนื้อสด หรือเนื้อแห้งที่มีการดึงน้ำออกมาแล้ว โดยทั่วไปเนื้อสดจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่โดยเฉลี่ย 70% ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการให้ความร้อน น้ำจะสูญเสียไประหว่างกระบวนการทำให้ เนื้อสดจาก 100% จะเหลือเป็นเนื้อแห้งเพียงแค่ 30% เท่าน้น นอกจากนี้ ยังมีอีกหัวข้อคือ สัดส่วนแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ที่คุณสามารถเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ว่าเป็นสัดส่วนปริมาณเท่าใดเมื่อเทียบกับปริมาณโปรตีนทั้งหมด

แหล่งวัตถุดิบที่แตกต่างกัน

ในแง่ของการเปรียบเทียบสารอาหารในอาหารแมว แต่ละบริษัทหรือกระบวนการผลิตจะนิยามความหมายของสัดส่วนแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์ โปรตีนทั้งหมดที่ใส่ในอาหาร จะถูกเรียกว่า โปรตีนทั้งหมด หรือ โปรตีนดิบซึ่งจำแนกความหมายตามลักษณะการวิเคราะห์ของ Weender anlysis ซึ่งเป็นการรวมแหล่งอาหารสองแหล่ง คือ แหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์และแหล่งโปรตีนจากพืช ซึ่งมีปริมาณที่หลากหลายแตกต่างกันไป เช่นธัญพืชหรือ คาร์โบไฮเดรตอื่นๆ อาจมีปริมาณโปรตีนประมาณ 8-14% ซึ่งอาจจะสังเกตุได้จากข้างถุงที่ระบุว่าโปรตีนสกัดจากพืช ในอาหารแมวนั้นเราใช้แหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ต่ำกว่า 75%

BACK TO TOP